Wat is de Europese Unie? Dat is een vraag die menig hart beroert, niet allerminst dat van het katholiek onderwijs. Tijdens een samenzijn in Glasgow heeft het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs zich juist over die vraag gebogen. Want wat moeten we onze leerlingen leren over de Europese Unie? Enkel een oplossing ter voorkoming van oorlog, zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw, is ze allang niet meer. Noch is ze slechts de economische unie die ons door hedendaagse neoliberalen wordt voorgehouden. De vraag wat ze dan wel is, is evenwel een lastige. Hoe duiden we iets dat zo aan verandering en interpretatie onderhevig is als de Europese Unie? Hoe leggen we haar aan leerlingen uit?

Als katholiek onderwijs stimuleren we onze leerlingen om te kijken naar onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis. Dat doen we door middel van verschillende perspectieven. Door een combinatie van sociologische, economische, religieuze, culturele en velerlei andere brillen krijgen leerlingen een echt en eerlijk beeld van de voor- en nadelen van de samenwerking binnen Europa. Enkel zo leren ze zich te verhouden tot onze Europese geschiedenis, ons gedachtegoed en onze gemeenschap.

Hoe leren we leerlingen dat de Europese Unie voor een groot deel is gestoeld op katholieke normen en waarden? Hoe leren we leerlingen dat waarden als menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit, gerechtigheid en subsidiariteit niet vanzelfsprekend zijn? Dat we zulke waarden nu en in de toekomst zullen moeten blijven verdedigen en samen actief voorleven?

Dit is waar het katholiek onderwijs het verschil maakt: wij vormen onze leerlingen tot zorgzame, onafhankelijke en zelfstandige burgers die zich kritisch verhouden tot de maatschappij om zich heen, zowel lokaal, landelijk, alsook Europees. In een Europa waarin vluchtelingencrises, brexit en groeiend nationalisme de Europese samenwerkingsgedachte onder druk zetten en waarin vroegere vanzelfsprekendheden het raam uit gaan herkennen onze leerlingen de waarheid doorheen de waan van de dag. Dát is de rol van het katholiek onderwijs.

Meer informatie

Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs heeft hier handen en voeten aan gegeven. De conclusies en actiepunten zijn samengevat in het document Europe: daring hope, beschikbaar als download onder dit artikel. In dit document worden op hoofdlijnen de onderwerpen beschreven die onontbeerlijk zijn in het katholiek onderwijs over Europa. In de tweede tekst wordt een handreiking gedaan om deze hoofdlijnen te bespreken.

De NKSR zal zich de komende maanden nader over dit thema buigen en verder uitwerken.

Diaken drs. Titus Frankemölle
voorzitter NKSR, vicevoorzitter CEEC

Downloads