Het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op onderstaande data. Tijdens deze vergaderingen beslist het algemeen bestuur onder meer over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

16 januari 2020, 15:00 – 17:00 uur

Vergaderdata dagelijks bestuur

11 december, 11:00 – 12:30 uur