Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs

Onderwijsinstellingen die het predicaat ‘katholiek’ voeren of wensen te voeren of op andere wijze als katholieke instellingen optreden of wensen op te treden, en die niet door of namens het bevoegd kerkelijk gezag worden bestuurd, behoeven de erkenning door of namens het kerkelijk bevoegd gezag. Voor erkenning is vereist dat voldaan wordt aan dit Algemeen Reglement (ARKO).

Integraal onderdeel van het ARKO is ook het addendum dat in 2021 is vastgesteld en toegevoegd. Zie hieronder.

Het ARKO kunt u hier downloaden.

Addendum ARKO

Sinds de invoering van het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) in 1987 is de samenleving en daarmee ook het onderwijs veranderd. Schoolbesturen die katholieke scholen besturen, werken in toenemende mate samen met andere schoolbesturen. Veel voorkomende redenen voor samenwerking zijn krimp, een efficiënter beheer, besparingen, verbetering van de onderwijskundige inrichting van de school of impulsen door nieuwe wet- en regelgeving. Tot die laatste behoort bijvoorbeeld de invoering van de code Goed Onderwijsbestuur over governance in het onderwijs.

Dit alles maakte het wenselijk een aantal bepalingen uit het ARKO nader te duiden. Het gaat om het vastleggen van de lijn die al in de praktijk gevolgd wordt, opdat een objectief kader wordt vormgegeven. Deze nadere duiding heeft haar neerslag gevonden in een addendum bij het ARKO. Daarnaast zullen er situaties blijven bestaan die niet binnen het ARKO passen. In deze gevallen wordt door de NKSR in overleg met de bisschoppelijk gedelegeerde naar maatwerk gezocht met als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar eenheid van toepassing van het ARKO binnen de RK Kerkprovincie.

Het addendum bij het ARKO kunt u hier downloaden.

ARKO-bijdrage

Op grond van artikel 18, lid 2, van het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) dienen de onderwijsinstellingen waaraan het predicaat ‘katholiek’ is verleend te voldoen aan de jaarlijks verschuldigde bijdrage aan de NKSR, in casu de ARKO-bijdrage. Deze verplichting geldt voor alle (mede-)katholieke scholen en vloeit als zodanig voort uit de door de NKSR goedgekeurde statuten van de schoolbesturen.

De ARKO-bijdrage wordt mede gebruikt ter bestrijding van de kosten van de werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs (BG Onderwijs) in de Nederlandse bisdommen. Voor de verantwoording van de besteding van de ARKO-bijdragen verwijzen wij u naar de pagina met jaarverslagen.

De ARKO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NKSR. De bijdrage voor het schooljaar 2022–2023 is vastgesteld op € 0,66 per leerling.