Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs

Onderwijsinstellingen die het predicaat ‘katholiek’ voeren of wensen te voeren of op andere wijze als katholieke instellingen optreden of wensen op te treden, en die niet door of namens het bevoegd kerkelijk gezag worden bestuurd, behoeven de erkenning door of namens het kerkelijk bevoegd gezag. Voor erkenning is vereist dat voldaan wordt aan dit Algemeen Reglement (ARKO).

Het ARKO kunt u hier downloaden.

ARKO-bijdrage

Op grond van artikel 18, lid 2, van het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) dienen de onderwijsinstellingen waaraan het predicaat ‘katholiek’ is verleend te voldoen aan de jaarlijks verschuldigde bijdrage aan de NKSR, in casu de ARKO-bijdrage. Deze verplichting geldt voor alle (mede-)katholieke scholen en vloeit als zodanig voort uit de door de NKSR goedgekeurde statuten van de schoolbesturen.

De ARKO-bijdrage wordt mede gebruikt ter bestrijding van de kosten van de werkzaamheden van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs (BG Onderwijs) in de Nederlandse bisdommen. Voor de verantwoording van de besteding van de ARKO-bijdragen verwijzen wij u naar de pagina met jaarverslagen.

De ARKO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NKSR. De bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 0,64 per leerling.