NOTA BENE

Hoe graag wij u ook op de kortst mogelijke termijn van dienst willen zijn, de doorlooptijd van verzoeken tot goedkeuring van (wijziging van) statuten in overeenstemming met het Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs (ARKO) bedraagt minimaal twee maanden!

Goedkeuringen in overeenstemming met het ARKO van bijvoorbeeld beoogde fusies per 1 augustus moeten derhalve vóór 1 mei bij de NKSR worden ingediend!

Op deze pagina vindt u alles over:

 • de erkenning en goedkeuring van schoolbesturen en ouderverenigingen;
 • de medezeggenschap van de (G)MR bij statutenwijzigingen;
 • het aanvragen van de goedkeuring van statutenwijzigingen;
 • de kosten van de juridische dienstverlening.

Daarnaast kun u hier downloaden:

 • de brochure met informatie voor katholieke schoolbesturen over de mogelijkheid tot samenwerking met andere schoolbesturen;
 • een model huishoudelijk reglement voor een identiteitscommissie in een stichting/vereniging voor onderwijs op rk/pc grondslag;
 • de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijk rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland.

Erkenning en goedkeuring

Een school die het predicaat ’katholiek’ wenst te voeren of op andere wijze als katholieke instelling (wenst) op (te) treden behoeft de erkenning van het bevoegd kerkelijk gezag. Voor de erkenning is de schriftelijke goedkeuring van de statuten van de rechtspersoon (stichting/vereniging) vereist. De goedkeuring wordt, onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, door de NKSR verleend indien aan het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) is voldaan. De waarborgen in de statuten van een rechtspersoon die katholiek (onder meer) onderwijs bestuurt betreffen onder meer bepalingen over de naam, doelstelling, grondslag, middelen om de doelstelling te bereiken, de samenstelling van bestuur en van interne toezichthouders en het personeelsbeleid.

Een goedkeuringsverzoek kan ook betreffen een besluit van het bevoegd gezag tot het oprichten van een nieuwe school, opheffing, samenvoeging, overdracht of verandering van richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding van de stichting.

De bijgaande brochure informeert katholieke schoolbesturen over de mogelijkheden tot samenwerking met andere schoolbesturen. Bij samenwerking met andere schoolbesturen zal de NKSR toetsen of schoolbesturen de missie van het katholiek onderwijs kunnen blijven waarborgen. In de brochure komen onder meer aan bod:

 • de verschillende varianten van samenwerking, in volgorde van intensiteit;
 • het beleid van de NKSR voor samenwerking van katholieke scholen binnen het bijzonder onderwijs;
 • samenwerking tussen katholiek en openbaar onderwijs;
 • bestuurlijke fusie van besturen van openbare en bijzondere scholen (het samenwerkingsbestuur).

Voorgenomen fusies worden getoetst door de Minister van OCW, na voorafgaand advies van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs. Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht altijd een fusie-effectrapportage op te stellen, ongeacht of een fusie toestemmingsplichtig.

Klik hier voor een model huishoudelijk reglement voor een identiteitscommissie in een stichting/vereniging voor onderwijs op rk/pc grondslag. Het gaat hier om een commissie die als taak heeft het bestuur te adviseren, dus niet de interne toezichthouder.

Medezeggenschap

Een schoolbestuur dat een besluit neemt dat de goedkeuring van de NKSR behoeft, dient in een aantal gevallen een dergelijk besluit ook aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) voor te leggen. Hierna wordt op de onderscheiden besluiten en de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ingegaan.

Besluit tot wijzigingen van de statuten

Een voorgenomen besluit tot statutenwijziging behoeft de instemming of het advies van de (G)MR indien het medezeggenschapsreglement van de (G)MR dit bepaalt.

Een besluit tot statutenwijziging op grond van de scheiding van bestuur en toezicht behoeft geen instemming of advies van de (GMR), tenzij het reglement van de (G)MR dit bepaalt.

Vaak wordt in de statuten opgenomen dat de MR/GMR in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid Raad van Toezicht (alleen bij een Raad van Toezicht-model). Dit recht is opgenomen in de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ .

De medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hebben ook een adviesrecht aangenomen voorgenomen besluiten die de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. Deze aanvulling is verwerkt in de WMS-modelreglementen PO en VO (zie infowms.nl).

Wijzigen grondslag van de school (stichting, opheffing, fusie, overdracht)

Ook bij deze besluiten heeft de (G)MR een advies- of instemmingsrecht.

In het kader van een besturenfusie kan het voorkomen dat een voorgenomen grondslagwijziging van een school (bijvoorbeeld van bijzonder/openbaar naar algemeen bijzonder) gevolgen heeft voor de nog op te stellen statuten. ”Een ingrijpende maatregel als grondslagwijziging dient in al zijn facetten uitgewerkt te worden voordat de Oudergeleding van de MR (OMR)kan worden gevraagd om al dan niet met de grondslagwijziging in te stemmen”, aldus de Landelijke Commissie voor Geschillen. Hoewel ook in dit geval geen sprake van een bevoegdheid om in te stemmen met conceptstatuten, dienen de conceptstatuten wel in een vroeg stadium de nodige duidelijkheid te bieden (104841 / uitspraak LGC d.d. 28 maart 2011).

Aanvraag goedkeuring statuten(wijziging)

De goedkeuring wordt digitaal aangevraagd onder overlegging van de (concept)statuten of de besluiten die goedkeuring behoeven. De praktijk leert dat bij afstemming met de NKSR de doorlooptijd van een goedkeuringsverzoek aanzienlijk wordt verkort.

Voor het indienen van verzoeken tot het verlenen van goedkeuring van besluiten tot statuten(wijziging), voor andere besluiten die de goedkeuring van de NKSR behoeven en voor informatie verwijzen wij graag naar onze contactpagina.

Ouderverenigingen

Een oudervereniging die het predicaat ‘katholieke oudervereniging’ wil voeren dient hiervoor de goedkeuring te verkrijgen namens het bevoegd kerkelijk gezag. Ook deze goedkeuring wordt, onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, door de NKSR verleend. De NKSR toetst de statuten van de oudervereniging aan de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijk rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland.

Kosten juridische dienstverlening

De kosten voor de juridische dienstverlening zullen door het secretariaat van de NKSR rechtstreeks aan de schoolbesturen, ouderverenigingen en andere katholieke educatieve instellingen in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief van € 205,- (prijspeil 2024).