Het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op de volgende data. Tijdens deze vergaderingen beslist het algemeen bestuur over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata algemeen bestuur

29 november 2018, 15:00 – 17:00 uur, Den Bosch

Studiemiddag Interculturele Dialoog

20 september 2018, 12:00 – 16:30 uur, Wassenaar

Week Katholiek Onderwijs

10 tot en met 14 december 2018