Het algemeen bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad vergadert op de volgende data. Tijdens deze vergaderingen beslist het algemeen bestuur over de ingediende statutenwijzigingen.

Vergaderdata

29 maart 2018
24 mei 2018
28 juni 2018
20 september 2018
29 november 2018

Algemene ledenvergadering

12 april 2018