Inleiding

De Nederlandse Katholieke Schoolraad werd op 24 februari 1910 onder de naam Nederlandse R.K. Schoolraad door de Nederlandse bisschoppen opgericht, om de belangen van het R.K. onderwijs te behartigen. Bestond de NKSR aanvankelijk uit geestelijken, sinds de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw is de raad een afspiegeling van het katholiek onderwijs geworden, die een aantal bisschoppelijke taken vervult. Naar canoniek recht is de NKSR een publieke kerkelijke rechtspersoon.

Profiel

De NKSR is de koepelorganisatie van de katholieke scholen en instellingen voor (S)PO, (S)VO, MBO en HBO in Nederland. In internationaal verband is de NKSR de vertegenwoordiger van het katholiek onderwijs in Nederland binnen, onder meer, het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) en het Office International Enseignement Catholique (OIEC).

Op grond van zowel de kerkrechtelijke bepaling, dat de NKSR een publieke kerkelijke rechtspersoon is, als op grond van het bepaalde dienaangaande in zijn eigen statuten, heeft de NKSR als katholieke schoolraad voor het Nederlands onderwijs aan kerkelijk profiel gewonnen. De NKSR is onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de canonieke erkenningstaak van katholieke schoolbesturen en het goedkeuren van statuten van katholieke scholen en diens ouderverenigingen.

Forum voor katholiek onderwijs

De NKSR is het brede platform van door de RK-Kerk erkende organisaties van besturen, schoolleiders, onderwijsgevenden, identiteitsbegeleiders, ouders, leerlingen en studenten, die de doelstellingen van de NKSR actief ondersteunen. De NKSR biedt als koepel boven de lidorganisaties een forum voor katholieke identiteitsgebonden vragen en antwoorden.

Activiteiten

De NKSR ontplooit activiteiten ten behoeve van het katholiek onderwijs door

  • de katholieke lidorganisaties van de NKSR met elkaar te verbinden
  • schoolbesturen, directies en teams te stimuleren zich als katholiek onderwijs te profileren
  • bijeenkomsten, themadagen en studiebezoeken voor en door de lidorganisaties te organiseren
  • het beïnvloeden van het nationaal openbaar bestuur en hierdoor de belangen van het katholiek onderwijs te behartigen
  • samenwerking met de lidorganisaties van het VKMO
  • de Nederlandse Bisschoppenconferentie gevraagd en ongevraagd te adviseren
  • waarde(n)volle katholieke zingevingsprojecten en dito initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen
  • de Week voor het Katholiek Onderwijs en andere (vervolg)activiteiten voor het katholiek onderwijs te organiseren
  • scholen, mede in samenwerking met derden, te helpen invulling te geven aan hun katholieke identiteit, bijvoorbeeld door middel van een website, die inspiratie- en lesmateriaal ter beschikking stelt rond Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Pasen en feesten van bekende heiligen.

Downloads