INSPIRATIE MAAKT VERSCHIL

Erkenning en goedkeuring schoolbesturen

Een school die het predikaat ‘’katholiek’’ wenst te voeren of op andere wijze als katholieke instelling (wenst) op (te) treden behoeft de erkenning van het bevoegd kerkelijk gezag. Voor de erkenning is de schriftelijke goedkeuring van de statuten van de rechtspersoon (stichting/vereniging) vereist. De goedkeuring wordt binnen de NKSR verleend indien aan het onderwijsreglement, het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) is voldaan. De waarborgen in de statuten van een rechtspersoon die katholiek (onder meer) onderwijs bestuurt betreffen onder meer bepalingen over de naam, doelstelling, grondslag, middelen om de doelstelling te bereiken, de samenstelling van bestuur en van interne toezichthouders en het personeelsbeleid.

Een goedkeuringsverzoek kan ook betreffen een besluit van het bevoegd gezag tot het oprichten van een nieuwe school, opheffing, samenvoeging, overdracht of verandering van richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding van de stichting.

De bijgaande brochure informeert katholieke schoolbesturen over de mogelijkheden tot samenwerking met andere schoolbesturen. Bij samenwerking met andere schoolbesturen zal de NKSR toetsen of schoolbesturen de missie van het katholiek onderwijs kunnen blijven waarborgen. In de brochure komen onder meer aan bod:
-    de verschillende varianten van samenwerking, in volgorde van intensiteit;
-     het beleid van de NKSR voor samenwerking van katholieke scholen binnen het bijzonder onderwijs;
-     samenwerking tussen katholiek en openbaar onderwijs;
-     bestuurlijke fusie van besturen van openbare en bijzondere scholen (het samenwerkingsbestuur).

Voorgenomen fusies worden getoetst door de Minister van OCenW, na voorafgaand advies van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs. Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht altijd een fusie-effectrapportage op te stellen, ongeacht of een fusie toestemmingsplichtig. 

Voor een model huishoudelijk reglement voor een identiteitscommissie in een stichting/vereniging voor onderwijs op rk/pc grondslag. Klik hier. Het gaat hier om een commissie die als taak heeft het bestuur te adviseren, dus niet de interne toezichthouder.

Cover Reflexief 1-3 Cement van de samenleving-klein

 

 

Cover van 2005 Sociaal prakticum of maatschappelijke stage

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-4 Het nieuwe leren-klein

 


Cover van 2006 Kadertekst Een kwaliteitsperspectief voor de katholieke school

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-1 De markt als maatstaf-klein

 

 

Cover 2003 visietekst Verbinden en vertrouwen def

   Lees meer...

Cover Reflexief 1-2 De nieuwe leerling-klein

 

Cover van 2005 Beleidsplan Inspiratie maakt verschil

   Lees meer...